Alla de ”gamla” nyheterna från vår förra hemsida. 

Notiser från 2007-2012.
Scrolla ner för att läsa alla notiser.

SKK/AK nr 4/2012, utdrag ur protokoll § 98 Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben ang. AKs vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagrafFörelåg skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med synpunkter på AKs vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2:3 i avseende på patellaluxation.

Konstaterade AK att det ur djurskyddssynpunkt aldrig kan vara förenligt med SKKs grundregler att använda hund som visar kliniska symptom på patellaluxation. Med kliniska symptom menas att hunden är kliniskt affekterad eller har permanent luxerad patella. I övrigt hänvisas till AKs tidigare svar på Skrivelse ang. patellaluxation (AK 1/2012 § 10).

Fann AK skrivelsen därmed besvarad.
——————————————————————-

Betydelsen av ”affekterad” så som SKK använder sig av begreppet:

” – begreppet används om en hund som har en sjukdom. En kliniskt affekterad hund har utvecklat sjukdomstecken Anledningen till sjukdomen kan vara ärftligt betingad. Ibland används begreppet ”genetiskt affekterad” om individer som har ”dubbla anlag” av en sjukdomsgen för en autosomal recessiv sjukdom. Dessa individer behöver nödvändigtvis inte ha utvecklat sjukdomen ännu men kan förväntas göra det senare i livet”

SPKKs skrivelse och bakgrunden till denna:

SPKK gjorde en skrivelse till SKK/AK angående deras nya uttolkning av grundreglerna (”vägledningen”) då flera medlemmar oroat sig över att den nya uttolkningen kan tolkas som att alla hundar som konstaterats ha en sjukdom kommer att uteslutas i avel oavsett avelsbasen.
Avelskommitténs svar ovan är kort och gott att enbart hundar som lider av/utvecklat sjukdomstecken av sin sjukdom skall uteslutas ur avel. Grundregeln ska enligt AK inte tolkas så hårt att alla djur med en sjukdom bör uteslutas ur avel utan att alla djur som har konstaterats lida av sjukdomarna ska göra det.

Utdrag från Ak uttolkning/Vägledning:

” Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf, 2. Avelsetik

’2:3 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.’

Med allvarlig sjukdom avses tillstånd som till exempel ger upphov till bestående smärta, fordrar livslång medicinering eller orsakar förkortad livstid.
Med allvarligt funktionshinder avses tillstånd som väsentligen påverkar funktioner såsom andning, cirkulation, rörelseförmåga, syn och hörsel.
Exempel på allvarlig sjukdom/funktionshinder är kliniska symtom på grund av HD, ED, osteochondros, patellaluxation, legg perthes, diskbråck, hjärtfel, epilepsi, atopisk dermatit, nedsatt sköldkörtel- eller bukspottkörtelfunktion och andra i rasens avelsstrategi (RAS) prioriterade sjukdomar/funktionshinder.

Ovanstående gäller oavsett om hunden medicineras eller har opererats för sjukdomen/funktionshindret.”

 

Utdrag ur skrivelsen från SPKK:

”Vi är oroade för att SKK/AKs vägledning/uttalande kommer att leda till att många raser kommer att råka ut för en kraftig selektion enbart baserad på några få egenskaper.
Detta är inte i linje med en god genomtänkt avelsstrategi baserad på vetenskaplig grund.

Avel bör ske på hunden i dess helhet, men med den uttolkning som nu gjorts, kombinerat med de fåtal defekter som SKK valt att registrera centralt, kommer det oundvikligen bli så att hundens helhet får stryka på foten till fördel för några få egenskaper.

Vi förstår tanken bakom, men oroar oss för resultatet.
Vi är även mycket oroade över att SKKs nya uttolkning kommer att leda till en mindre öppenhet uppfödare emellan och mellan uppfödare och rasklubbar, och ser även en trolig ökning av anmälningar för brott mot grundreglerna.”

 


Nya avtal för uppfödare

14 jun 2012 Tre viktiga blanketter som berör uppfödare och hundköpare har fått nytt utseende och delvis förändrat innehåll. Här kan du läsa mer om vad ändringarna innebär i praktiken.

Svenska Kennelklubben har sett över de avtal som undertecknas vid försäljning eller överlåtelse av hund. Det gäller de tre blanketterna ”köpeavtal för hund”, ”köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt” samt ”fodervärdsavtal”. Innehållet är i stort detsamma som tidigare, men med några viktiga ändringar.

Försäkringsbolag och försäkringsnummer

På den nya blanketten för köpeavtal ska uppfödaren ange försäkringsbolag och också försäkringsnummer ifall det finns en dolda fel-försäkring. Det kan vara en hjälp för köparen om det blir aktuellt att utnyttja försäkringen och uppfödaren exempelvis har flyttat eller avlidit. På köpeavtalen finns numera också en ruta för återköp, för att underlätta för säljare och köpare som därmed slipper skriva nya avtal, fylla i kvittenser etc.

Handpenning? Då krävs köpeavtal

Ytterligare en viktig ändring är att köpeavtal från och med nu ska upprättas om uppfödaren tar emot en handpenning av köparen. Det har tyvärr förekommit att uppfödare strax före eller i samband med leverans meddelar att de inte längre vill sälja valpen. Är det inte klart vilken hund som ska säljas ska uppfödaren inte heller ta emot handpenning. Möjligheten att göra andra överenskommelser har tagits bort.

Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt

Här är den viktigaste förändringen att köparen inte längre har rätt att köpa loss avelsrätten från uppfödaren. En köpare som hindrar uppfödaren att utnyttja sina avelsrättigheter kan bli skyldig att betala skadestånd. Vidare framgår det nu tydligt att det rör sig om en exklusiv avelsrätt. Köparen kan inte utnyttja hunden i avel innan säljaren har utnyttjat sin avelsrätt till fullo (en valpkull för tik, tre för hanhund). Det förtydligas dessutom vad som menas med en valpkull eftersom vissa köpare har tolkat antalet parningar/språng som avbetalning och inte att parningen de facto resulterat i minst en levande valp.

Meritering

På blanketten finns nu en särskild överenskommelse om meritering. Det möjliggör för säljaren att disponera hunden vid maximalt tre tillfällen för eventuella prov och utställningar som exempelvis är meriterande vid registrering/annonsering av valpkull. Det är säljaren som ska bekosta undersökningar och meriteringar, och stå för övriga kostnader som kan hänföras till avelsrätten.

Fodervärdsavtal

Den viktigaste förändringen i fodervärdsavtalet är att antalet valpkullar som den som överlåter en hanhund har rätt till begränsas till sex. Nu framgår det också tydligt att överlåtaren ska få möjlighet att disponera hunden den tid som krävs för att utföra nödvändiga hälsoundersökningar, det vill säga sådana som krävs för registrering av valpkull (när sådana krav finns). Det är överlåtaren som ska bekosta dessa undersökningar och även stå för kostnader för prov/tävling/utställning om överlåtaren har bibehållet rätten till detta.

Sista datum: 30 april 2013

De nya blanketterna finns tillgängliga från och med 21 juni 2012 och Svenska Kennelklubben rekommenderar att du använder dem. Det går dock att teckna nya avtal på de gamla blanketterna ända fram till den sista april nästa år. Efter det datumet är de gamla avtalen inte längre tillåtna att använda och ses som felaktiga, och som uppfödare bryter du mot SKKs grundregler om du fortsätter att använda dem.

Ladda ned de nya avtalen

Fodervärdsavtalet finns att ladda ner på www.skk.se, sök i vår Dokumentbank.

Våra köpeavtal finns inte tillgängliga för alla att ladda ner. När du som uppfödare registrerar din valpkull får du samtidigt inloggningsuppgifter till vår webbplats www.köpahund.se. Logga in där, välj ”administrera annons & avtal”, så kan du från den 21 juni 2012 ladda ned de nya blanketterna från den sidan. Det går även att beställa dem från Svenska Kennelklubben på telefon 08-795 33 77 eller via e-post blanketter@skk.se. De gamla avtalen kan användas fram till sista april 2013.

 


SKK/AK nr 2/2011, utdrag ur protokoll

§ 52 Ansökan om avelsrestriktioner avseende färgen merle hos prazsky krysarik

Förelåg ansökan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) om att få införa avelsrestriktioner avseende färgen merle.
Beslöt AK bifalla ansökan innebärande
-registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt
-avelsförbud för röd eller gul avkomma efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund.
Beslutet gäller fr.o.m. 2012-01-01 och förutsätter att färgbeteckningar samtidigt införs för rasen. Det är därvid av största vikt att uppfödarna använder sig av de fastställda benämningarna på de standardenliga färgerna. Andra färger registreras som ej godkänd färg.
I samband med beslutet betonade AK att klubben ansvarar för att en kraftig informationsinsats görs, dels så att uppfödarna får vetskap om vilka färger som är godkända enligt rasstandarden dels så att antalet parningar, som sker p.g.a. okunskap om regelverket avseende anlaget för merlefärg, minimeras.

———————————————————————————————————————————————————————

Färgbeteckningar för Prazsky Krysarik:
M = Merle
R = Röd
G = Gul
B&R = Brun och tan
SR= Svart och röd
X: ej godkänd färg

———————————————————————————————————————————————————————

På förekommen anledning vill SPKK förtydliga att vi arbetat mycket hårt under 2011 och nu 2012 med färgkoderna, och att vårt påpekande om att den blå färgen saknas har passerat genom 3 SKK-kommittér samt kansliet, dock med samma svar: blått är ej beskrivet i standarden och kan därför inte finnas med som färg vid registrering av valpar.

Följande är viktigt för alla berörda att förstå:
-Det är ursprungslandets standard som bestämmer hur den svenska standarden ser ut
-Det är sedan den svenska standarden som ligger till grund för vilka färger som kan användas vid registrering i SKK.
-Att en hund registrerats som ”färg: X” påverkar INTE hundens framtid inom avel eller utställning, och det betyder INTE att individen inte är godkänd som prazsky krysarik med allt vad det innebär.
-På utställning tolkar en domare standarden fritt, och det kan alltså inte garanteras att rasen någon gång då och då kommer att bedömas av en domare som tolkar standarden som StandK, dvs. att blått m.fl. färger inte finns med, det bör ni som ställer ut era hundar vara medvetna om.
-Från rasklubbens sida pågår det arbete med att få förtydligande från CMKU ang. flera punkter i standarden, bl.a denna om färgbeskrivning.
-Förändringar som är relaterat till standard tar lång tid (kommittéerna har möte ca 4 ggr per år, och ofta tar det flera möten innan ett ärende behandlats färdigt).
-De felaktigheter och svårtolkade stycken som finns i den svenska standarden kommer att adresseras i Raskompendiet.
-Det är INTE rasklubben som bestämmer hur en standard ska se ut, det är ursprungslandets kennelklubb (i vårt fall CMKU) som fastställer standard och ingen annan. Däremot får vi påpeka direkta feltolkningar eller felöversättningar till SKK, vilket SPKK också gjort.
-En översatt standard fastställs nationellt av respektive lands standardkommitté, i vårt fall alltså SKK/StandK.

Vi arbetar självklart vidare med detta.
SPKK/AU samt Avelsrådet

————————————————————————–

Avelsmail 1-2012
Hej alla avelsintresserade
Som ni förhoppningsvis känner till så har det i år tillkommit nya registreringsbestämmelser för våran ras om inte annat så gör ni det i alla fall nu.
Bland annat så har färgbeteckningar lagts till. Färgbetekningarna som ni skall använda när ni registrerar färgen på era valpar hos SKK.
Färgbeteckningarna som kommer att användas finns här nedan:
M = Merle
R = Röd
G = Gul
B&R = Brun och tan
SR= Svart och röd
X: ej godkänd färg

Lite mer om detta och övriga registreringsbestämmelser står att läsa i avelbloggen http://www.spkk.se/breeding ”registreringsbestämmelser 2012”, under kategorin generellt.

Angående avelsmötena så har vi äntligen fått fatt i en ny telefontjänst och vi planerar att kalla till ett avelsmöte snarast efter Årsmötet, ett möte med inriktning på efterarbetet efter förra årets mönstring.
Alla avelsmejl kommer hädanefter att läggas upp i avelsbloggen under kategorin ”uppfödarmöten” så skulle något av mina mejl försvinna eller liknande så kan ni alltid hitta informationen i avelsbloggen.

Mvh
Avelsrådet SPKK


Svenska Jordbruksverkets uttalande ang. merle och avel

Svaret från SJV har fått många bloggar och forum att uppmärksamma SPKKs arbete samt att det faktiskt finns lagar kring hundavel.
Läs mer:
http://valporama.wordpress.com/2012/01/19/ar-all-merle-avel-ar-en-overtradelse-av-djurskyddslagen/
http://www.collieinfo.dantos.se/sid_Genetikskolan_7_Blumerle.htm
http://www.alltomhundar.com/hundforum/viewtopic.php?f=12&t=95474
————————————————————————————————————————–

Vi har scannat in den tresidiga skrivelsen från Svenska Jordbruksverket, klicka på länkarna för att läsa mer.  »Merle sid 1  »Merle sid 2  »Merle sid 3Utdrag ur skrivelsen:
”Jordbruksverket anser inte att de finns lagmässigt utrymme att använda två individer med anlag för merle i avel med varandra, eftersom detta med stor risk leder till sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. I och med att även heterozygoter kan drabbas av sjukdom eller funktionshinder anser dessutom verket att avel med ett föräldradjur med anlag för merle är tveksamt. I det fall där även denna typ av avel leder till medfödda defekter på avkomman, sker överträdelser av gällande bestämmelser om avel med hund.”


Ny smitta hittad hos hund
Bakterien Brucella canis har för första gången påträffats hos en hund i Sverige. Brucella canis kan orsaka aborter och sterilitet hos hundar och kan i undantagsfall även smitta människor.

Den smittade tiken, som nu är avlivad, har enligt Jordbruksverket importerats från Polen där den blivit parad. Efter att ha aborterat sin kull togs prover som visade på förekomst av bakterien. Smittspårning och provtagning pågår nu för att stoppa fortsatt spridning.Viktigt att testa avelsdjur från andra länder
Brucella canis sprids framför allt via parning och Jordbruksverket rekommenderar alla hundägare att noggrant kartlägga de djur som används i aveln eller importeras. Det går inte att garantera att en behandlad hund någonsin blir fri från bakterien och det förekommer symptomlösa smittbärare varför det är viktigt med provtagning innan parning. Även om provtagning inte innebär någon garanti minimeras riskerna.

Använd sunt förnuft
Svenska Kennelklubben uppmanar sina uppfödare att inte gripas av panik utan använda sunt förnuft och att testa utländska avesldjur innan parning samt hålla sig informerade om den fortsatta utvecklingen.

Läs mer


Information om kommande mönstring för prazsky krysarik finns nu uppe. Läs mer här.


”Ny” Rasstandard!
SKK har ny webplats, och har även publicerat den reviderade standarden prazsky krysarik, nu i korrekt översättning.
Arbetet med standarden har tagit mycket tid och kraft de senaste åren, så styrelsen och arbetsgruppen är mycket lättade att vi nu äntligen har en standard som speglar den tjeckiska standarden rättvist.
[rasstandard
]


Brev från CMKU!
SPKK har fått ett tackbrev från CMKU’s president Dr. Síroký!
Vi är otroligt glada och stolta över detta kvitto på det hårda arbete som gjorts under 2010 för att bättra relationerna mellan Sverige och Tjeckien.
Enjoy!

cmkubrev
Klicka på miniatyren för förstoring.Träffrapport från Aktivitetsdagen 26 mars uppe, läs mer här.
»Bildgalleri
Skicka bilder och filmer från dagen till webmaster@spkk.se !
Vi tackar våra sponsorer Royal Canin och Länsförsäkringar/Agria för gott samarbete.


Varning!
En man ringer runt och söker hane för parning. Kan inte vad hans tik heter i stamtavlan.
Vill veta vad man har för hundar hemma. Efter ett sådant här samtal till en schäferkennel stals det sedan hundar där.


WORLD KRYSARIK SHOW 2011
Den första ”World Krysarik Show” anordnas i Prag den 8 maj 2011.
Passa på att se rasens ursprungsland, upplev kulturen, och inte minst: tävla om titeln ”World Krysarik Winner 2011”!
[Läs mer här] (extern länk)


Kallelse till Årsmötet 2011
[Läs mer här]
__________________________________________________________________

Inbjudan till klubbutställning 26 mars 2011
Åke Cronander har till vår glädje tackat ja att döma vår första klubbutställning! Det blir även medlemsträff och roliga aktiviteter under dagen.
Lördagen den 26 mars, Gryta-Husby Skola.

__________________________________________________________________

Inbjudan medlemsmöte 26 mars 2011
SPKK anordnar ett möte för klubbens medlemmar med
inriktning på avel och genetik.
Möjlighet finns att diskutera andra frågor också. 

 CMKU-besök igen
I slutet av januari lämnade vi över ett brev med statistik igen till CMKU. Eftersom ansökan ännu inte skickats in till FCI (CMKU väntar på den tjeckiska statistiken), så försöker vi med jämna mellanrum uppdatera den statistik vi har i Sverige, allt för att CMKU’s underlag ska vara så aktuellt som möjligt. Mer information kommer i PeKå.
Stort tack till vice ordförande i KPPPK, Helana Jankova, som hjälpte oss med överlämnandet.
//Styrelsen


Prazsky Krysarik godkänd i ytterligare ett land!
Den 4 februari 2011 erkändes rasen prazsky krysarik av VDH, som är den FCI-anslutna kennelklubben i Tyskland.
Grattis till vår härliga ras, och till uppfödare och ägare i Tyskland såklart!
[VDH] – Verband für das Deutsche Hundewesen
[DPKK e.V.] – Deutscher Prazsky Krysarik Klub e.V.


Ang, mönstring:
Vi kommer under våren att ha ett möte med AK, där vi får veta mer om hur och när inmönstringarna kommer att ske. Så fort vi vet mer skickar vi ut info via mail till alla medlemmar, och självklart kommer det information på hemsidan också.
//RUG


SKK/AK nr 5-2010
Utdrag ur protokoll:

§ 135 Anhållan om inmönstring av prazsky krysarik
Förelåg skrivelse och protokollsutdrag från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med förnyad anhållan om inmönstring (se § 73 AK 3/2010).
SPKK har till sina skrivelser bifogat utmärkta underlag, som visar att rasen brottas med de olika problem som förknippas med avel i numerärt små populationer. Avelssekretariatet har också haft möte med SPKK där behovet av inmönstring diskuterades.
Beslöt AK bifalla klubbens ansökan. Inmönstringen får arrangeras vid 2-3 tillfällen under 2011. Inmönstringen ska ske i samråd med SKKs kansli och i enlighet med gällande praxis.
Eftersom inmönstrade individer ej registreras med härstamning vill AK understryka vikten av att klubben upprätthåller kunskapen om inmönstrade hundars härstamning.
AK emotser 2012-01-31 klubbens utvärdering av inmönstringarna.


Tack till alla som besökte montern på Stockholm HUNDmässa! 
/Monterpersonalen (Johanna, Renata, Maria S, Ida, Anders och Maria W, samt monterhundarna Rocky, Mendy, Vilde, Vintra och Kilianek).

monter sthlm
 


Välkommen till SPKKs Rasklubbsmonter 18-19 december på Stockholm HUNDmässa 2010!

 


Vi finns i monter AR 5:07 på Rasklubbstorget.
Prazsky Krysarik bedöms på söndagen i Ring 7 av domaren Elena Yerusalimskaya, Ryssland.

Monteransvarig SPKK:
Johanna Skjaeråsen johanna@spkk.se

OBS! Endast deltagande hundar får vistas inne på utställningsområdet.

Mer info om själva mässan:
»Stockholm HUNDmässa 2010Nya utställningsregler från 2011-01-10  
(börjar gälla efter MyDog 2011)!

»Utställnings- och championatbestämmelserSKK, gäller 2011-01-10 till 2011-12-31
»Läs mer på SPKK’s faktasida för utställning


Öppet brev från SPKKs styrelse

Nyligen skickade vi ut ett öppet brev till Tjeckiska ägare och uppfödare av PK. Detta brev har mognat fram under lång tid, då vi försökt få till ett samarbete med KPPPK ända sedan SPKKs början. 
Vi har glädjande nog fått mycket positiv respons från Tjeckien på brevet.

»Klicka här för att läsa mer


SPKKs nya logotyp

Nu lanserar vi äntligen vår nya logotyp, och i samband med det även klubbfärgerna svart och guld, som står för rasens ursprungliga färg black and tan.
I logotypen ser vi en långhårig och en korthårig PK, en kungakrona representerar rasens historik, en tjeckisk flagga för ursprungslandet, samt en svensk flagga för vårt land. I nederkant ett devisband med rasklubbens designerade förkortning.
Klicka på loggan för att se den i större format.

Klubbshoppen kommer förhoppningsvis inom en snar framtid att fyllas med diverse klubbprodukter med den nya loggan.


OBS! Pekå nr 3 har råkat ut för problem. 

De frimärken vi använt har visat sig vara av dålig kvalitet och har lossnat på flera exemplar, därav förseningen.
Om din PeKå inte anlänt innan den 23 november,  HÖR AV DIG  till Ida eller Veronica, info@spkk.se .


SKK/UtstK nr 3/2010
Utdrag ur protokoll:

§ 76 Nya registrerade raser – information från Standardkommittén

Information från Standardkommittén
För rasen prazsky krysarik har en förändring införts i standarden gällande att rasen är godkänd att tävla med två olika hårlag.


SKK/AK nr 3-2010
Utdrag ur protokoll:

§ 73 Skrivelse från SPKK
Förelåg skrivelse från SPKK, avtalsansluten rasklubb för prazsky krysarik. Rasen har de problem som ofta förknippas med avel i numerärt små populationer; alltför smal avelsbas och ökad inavelsgrad. Klubben har i tidigare skrivelse till SKK (AK nr 4/2008) begärt hjälp med att få möjliga avelshundar inmönstrade i den tjeckiska stamboken. AK uppdrog då till Ulf Uddman att tillskriva den tjeckiska kennelklubben med en förfrågan om ”hur inmönstring av i Sverige boende hundar av rasen prazsky krysarik kan ske”.

Konstaterade AK att rasklubben tagit sig an problemet mycket ambitiöst och bifogat ett utmärkt underlag till sin skrivelse.

AK beklagar att det uppdrag som Ulf Uddman fått av AK inte har utförts och påminner återigen om att kontakt ska tas med den tjeckiska kennelklubben i denna fråga.

Med anledning av i skrivelsen angivna krav från den tjeckiska rasklubben att SPKK ska följa landets regelverk och att endast särskilt avelsgodkända hundar ska få användas i aveln beslöt AK uttala följande:
SPKK är en till SKK avtalsansluten rasklubb och har därmed att följa SKKs stadgar, och bestämmelser. Någon möjlighet för SPKK att genom ”avelsgodkännande” besluta om vilka enskilda hundar som får användas i avel finns därigenom inte. Selektiv registrering av valpar är inte heller förenligt med SKKs bestämmelser. Samtliga i en kull födda valpar ska registreras i SKKs stambok.

Vidare beslöt AK uppdra till avelssekretariatet att snarast kalla klubben till ett möte för att diskutera de svårigheter som är förknippade med inmönstring av icke svensk ras som fortfarande är under uppbyggnad i hemlandet, men också om vilka möjligheter som ev. kan finnas till en förbättring av situationen.


SKK/FK nr 2-2010
Utdrag ur protokoll:

§ 51 Övriga ärenden 
Ansökan om stegförflyttning
Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK, ansöker om stegförflyttning till Steg II.

FK beslutade att godkänna förflyttning till Steg II samt uppdrog till sekreteraren att till klubben skicka avtal för underskrift.

—————————————
Detta innebär för SPKK att:
Klubben erhåller delegerat rasansvar från SKK.
-Klubben äger rätt att anordna officiell utställning, prov eller tävling.
-Klubben biträder SKK vid beslut rörande ansökningar om dispens från SKKs regelverk som rör rasen/raserna.
-Klubben har rätt att besvara remisser i frågor som berör rasen/raserna.

Vi tackar SKK/FK för det utökade förtroendet!


SKK/AK nr 2-2010
Utdrag ur protokoll:

RAS
§ 53 

a)Inkomna att protokollföras, anmälda att återremitteras samt anmälda för fastställan
Inlämnade för granskning
● lagotto romagnolo, Elisabeth Rhodin
● nihon teria, förenklad RAS
● prazsky krysarik, Anna Uthorn 
● terrier brasileiro, förenklad RAS


SKK/DK nr 1-2010
Utdrag ur protokoll:

§ 24 Domarfrågor – Bedömning
En skrivelse från bestyrelsen på HUND2009 fanns beträffande en protest inlämnad vid utställningen. Utställaren protesterade mot att cert i rasen prazsky krysarik delats ut till en hund med hårlag som inte beskrivs i standarden för rasen. Bestyrelsen önskar att DK ska behandla frågan och komma fram till ett principbeslut då det på senare tid funnits skillnader mellan olika exteriördomares bedömning av rasens hårlag.
DK tog del skrivelsen och uppgifter från StandK och noterar att i rasens hemland har det kommit en ny standard där långhåriga prazsky krysarik är tillåtna varför DK beslutade att protesten inte föranleder någon åtgärd. Den nya standarden finns inte översatt ännu i Sverige men arbetet med det är färdigt inom kort.
DK beklagar det som inträffat på grund av en övergång till en ny standard. Därefter lades skrivelsen till handlingarna.


SKK / UtstK nr 1-2010
Utdrag ur protokoll:

§ 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK nr 5/2009, § 97 Protokollsutdrag SKK DK protokoll 3/2009, 2009-06-16, § 84 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser, UtstK nr 6/2009, § 117 Bordlagda ärenden
Förelåg för UtstKs kännedom utdrag från SKK DKs protokoll 2009-11-03, § 151 Domarfrågor och övriga frågor, uttalande från DK, på förfrågan från utställare angående att den långhåriga varianten av rasen prazsky krysarik på ett antal utställningar inom SKK-organisationen vunnit priser trots att den långhåriga varianten inte är tillåten enligt den standard som finns tillänglig i Sverige. För UtstK kännedom, förelåg skrivelse från november 2009 i ärendet från ovan nämnd utställare. UtstK har tagit del av StandKs information angående rasstandarden. I hemlandets rasstandard från november 2008 finns angivet att den långhåriga varianten av rasen är tillåten. SKKs Standardkommitté (StandK) arbetar med översättning av den nya standarden.
UtstK beklagar de oklarheter som uppstått i samband med övergång och översättning av ny standard. Vidare beslöt UtstK att så snart en ny standard för rasen prazsky krysarik är fastställd av StandK, att informera utställningsarrangörer samt övriga berörda funktionärer om beslut avseende bedömning av hårlagen på utställning, för rasen.


2009-09-17
Prazsky Krysarik godkändes för registrering i Finska kennelklubbens register.
>>
FKK ry


SKK / UtstK nr 6-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 117 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
UtstK nr 5/2009, § 97 Protokollsutdrag SKK Domarkommitté (DK), DK protokoll 3/2009, 2009-06-16, § 84 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser
Ärende angående skrivelse från Svenska Prazky Krysarik Klubben samt pågående revidering av standard för rasen.

Beslöt UtstK fortsatt bordläggning och invänta underlag från Standardkommittén.


SKK / StandK nr 3-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 52 Redovisning av arbetsmöte 16/6 2009
Håkan Ericson redogjorde för det arbetsmöte som ägde rum 16/6 2009. Närvarande var Sonja Hagelberg, Renée Sporre-Willes och Håkan Ericson.

Standard fastställd för publicering (rasen saknar klubbtillhörighet)
– gonczy polski

Standarder fastställda för remittering
– briard
– berger picard
– dogue de bordeaux

Bordlagda standarder
– épagneul francais
– prazský krysarík
– russkaya tsvetnaya bolonka

Nya standarder från FCI, bordlagda i väntan på eventuella ytterligare ändringar
– airedaleterrier
– english toy terrier
– parson russell terrier
– släthårig foxterrier
– welshterrier
– yorkshireterrier
– clumber spaniel
– sussex spaniel
– foxhound

Nya standarder från FCI, fördelning av översättningsuppdrag
– australian shepherd (Håkan Ericson)
– berger des pyrénées à poil long (Sonja Hagelberg)
– shetland sheepdog (Sonja Hagelberg)
– lakelandterrier (Renée Sporre-Willes)
– sealyhamterrier (Renée Sporre-Willes)
– strävhårig foxterrier (Renée Sporre-Willes)
– cocker spaniel (Håkan Ericson)
– field spaniel (Håkan Ericson)
– welsh springer spaniel (Håkan Ericson)
– pekingese (Renée Sporre-Willes)

Nya standarder från FCI, kontrolleras mot SKKs svenska text
– dansk-svensk gårdshund
– västgötaspets

Ny standardmall
Arbetsmötet diskuterade den reviderade standardmall som antogs vid StandKs ordinarie möte 12/5 och kom fram till att en ytterligare anpassning till FCIs mall är önskvärd när det gäller de allmänna skrivningar som finns under fel respektive diskvalificerande fel enligt följande: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog. Förslag till översättning: ”Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.” Any dog clearly showing physical or behavioral abnormalities shall be disqualified. Förslag till översättning: “Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.”
Beslöt StandK fastställa samtliga vid arbetsmötet fattade beslut.

§ 53 Redovisning av arbetsmöte 13/8 2009
Håkan Ericson redogjorde för det arbetsmöte som ägde rum 13/8 2009. Närvarande var Sonja Hagelberg, Renée Sporre-Willes och Håkan Ericson.

Standarder fastställda för publicering (endast ordet previously tillagt under Svans)
– cocker spaniel
– field spaniel
– welsh springer spaniel
– lakelandterrier

Standarder fastställda för remittering
– pekingese
– australian shepherd
– portugisisk vattenhund

Bordlagda standarder
– épagneul francais
– prazský krysarík

Dansk-svensk gårdshund
Ingen åtgärd vidtogs då den svenska texten stämmer överens med FCIs engelska text

Ny standardmall
Renée Sporre-Willes presenterade en preliminär översättning av den reviderade standardmall som antagits av FCI men i vilken eventuellt redaktionella ändringar kan tillkomma
Beslöt StandK fastställa samtliga vid arbetsmötet fattade beslut.

§ 54 Redovisning av arbetsmöte 29/9 2009
Håkan Ericson redogjorde för det arbetsmöte som ägde rum 29/9 2009. Närvarande var Sonja Hagelberg, Renée Sporre-Willes och Håkan Ericson.

Standarder fastställda för publicering (endast ordet previously tillagt under Svans)
– strävhårig foxterrier
– sealyhamterrier

Standarder fastställda för remittering
– cao da serra de aires
– berger des pyrénées à poil long
– shetland sheepdog

Bordlagda standarder
– épagneul francais
– prazský krysarík

Ny standardmall
Renée Sporre-Willes presenterade FCIs slutligt antagna reviderade standardmall samt en översättning av densamma vilken behandlas på nästa ordinarie möte i standardkommittén
Beslöt StandK fastställa samtliga vid arbetsmötet fattade beslut.


SKK / UtstK nr 5-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 97 Protokollsutdrag SKK Domarkommitté (DK) 
DK protokoll 3/2009, 2009-06-16 
§ 84 Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser
Angående skrivelse från Svenska Prazky Krysarik Klubben med önskemål om att i första hand svenska domare eller domare som tidigare dömt rasen alternativt har möjlighet att läsa standarden ska inbjudas att döma rasen på nationella utställningar.
DK har tagit del av skrivelsen samt vidarebefordrat frågan till UtstK.

Beslöt UtstK att bordlägga ärendet med anledning av att revidering av standard för rasen prazky krysarik är under arbete i SKKs Standardkommitté (StandK), och beräknas komma UtstK tillhanda under november – december.


SKK / DK nr 3-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 84  Domarfrågor – övriga inkomna skrivelser

En skrivelse har inkommit från Svenska Prazky Krysarik Klubben med ett önskemål om att man vid nationella utställningar i första hand ska tillfråga svenska domare eller domare som tidigare dömt rasen alternativt har möjlighet att läsa standarden att döma rasen med anledning av att det funnits domare som dömt rasen utan möjlighet att ha läst standarden då den inte finns översatt på så många språk.
DK tog del av skrivelsen och skickar den vidare till UtstK då det är en arrangörsfråga.


Information:
Prazsky Krysarik är välkommen till Finska Kennelklubbens utställningar. Utställningskalendern är uppdaterad med FKKs utställningar.
[www.kennelliitto.fi] – Finska Kennelklubben


SKK / FK nr 2-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 39 Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet.

Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK.
Förelåg för FKs kännedom information från SPKK om medlemsregler – etiska riktlinjer – som klubben antagit.


SKK / DK nr 2-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 45 Domarutbildning

Ansökan om vidareutbildning på rasen prazsky krysarik har inkommit från domaren Liz-Beth C Liljeqvist. Den avtalsanslutna rasklubben SPKK har tillstyrkt ansökan.
DK beslutade att tillstyrka ansökan.


Information från SKK/DK:
Nya domare i rasen  prazský krýsarik:
Bengt-Åke Bogren
(följdauktorisation vid DK 2/09)
Jahn Stääv
(följdauktorisation vid DK 2/09)

För lista på samtliga för rasen godkända domare, följ denna länk.


SKK / StandK nr 1-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 14 Prazský krysarík, ny standard
Förelåg information om att den tjeckiska kennelklubben, CMKU, antagit en ny standard för prazský krysarík. Rasen är inte FCI-erkänd men registreras i SKKs annexregister.
Uppdrogs åt sekreteraren att tillskriva CMKU för bekräftelse.


090501
KPPPK har fått igång databasen för PK. I denna kan man söka hundar efter namn, kön, färg, boniterad eller ej, godkänd eller ej, PL-test osv. Det finns bilder på många av hundarna också.
Databasen är såklart på tjeckiska, men efter några försök förstår man snart hur man ska göra. >>Prazsky Krysarik Databas<<


SKK / FK nr 1-2009
Utdrag ur protokoll:

§ 9 Avtalsanslutna rasklubbar samt raser utan klubbtillhörighet.

Svenska Prazsky Krysarik Klubben.
Återupptog FK de förslag som SPKK lämnade till FK i samband med konferensen för avtalsklubbarna.
Beslöt FK uppdra till Alf Andersson att ta kontakt med klubbens ordförande för att få mer information om förslagens innehåll.


SKK/UKK nr 1 – 2009
Utdrag ur protokoll:

§ 6 Information från kennelkonsulentsekretariatet

Delägarskapsavtal

SKKs kennelkonsulenter stöter ofta på olika former av ”delägarskapsavtal” och undrar vad som gäller.
UKK uttalade att parterna vid delägarskap ska vara likvärdiga (tex. två uppfödare) samt dela lika på inkomster/rättigheter och utgifter/skyldigheter.
Avtal där en part tar intäkterna medan den andra står för kostnaderna eller att någon part ensidigt behåller avelsrätten klassar SKK som ett förtäckt fodervärdsavtal.
Det är inte acceptabelt att det finns någon ojämnhet mellan parterna och de uppfödare som upprättar den formen av avtal riskerar att anmälas till SKKs Disciplinnämnd.


SKK / DK nr 4-2008
Utdrag ur protokoll:

§ 73 Ansökningar beträffande gruppallroundauktorisation/ följdauktorisation

Inkommit skrivelse från Jahn Stääv, Domarföreningen, med ansökan om följdauktorisation för raserna russkiy toy och prazsky krysarik för ett antal medlemmar efter deltagande vid en presentation av raserna anordnad av Domarföreningen.
DK beslöt avslå kollektiv ansökan och uppmanar de sökande att återkomma med individuella ansökningar för var och en att redovisa sin egen erfarenhet.


Ang. den nya standarden
Vi väntar på standardkommitténs översättning av rasstandarden som uppdaterades av CMKU den 15 nov 2008.
Standarden kommer att översättas och därefter godkännas av UtstK. Användande av den nya standarden på utställningar kommer tidigast att ske efter årsskiftet 2009/2010.
Mer info kommer.


SKK / FK nr 3-2008
Utdrag ur protokoll:

§ 78 Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet.
Rapporterade ledamöterna från sina respektive klubbkontakter.

Alf Andersson.
Det finns fortfarande problem inom Svenska Praszky Klubben. Alf Andersson håller fortsatt kontakt.

§ 84 Föreningsetiska riktlinjer.
Återupptog FK SvVKs skrivelse med förslag om att FK sammanställer ett dokument utifrån de regler och anvisningar som nu finns. Dokumentet som skall utformas som föreningsetiska riktlinjer, bör innehålla avsnitt som särskilt tar upp hur medlemmar förhåller sig till varandra både vid olika arrangemang inom klubbarna och vid andra tillfällen.
Beslöt FK tillsätta en arbetsgrupp som skall göra en faktainsamling och kartlägga möjlighet att skapa etiska regler för medlemmar inom SKK-organisationen.
Karin Sejnell informerade om att SBK redan påbörjat ett liknade arbete. Som arbetsgrupp utsågs Karin Sejnell och Alf Andersson.Nya Registreringsbestämmelser 2009:

>>Registreringsbestämmelsergällande fr.o.m 2009-01-01


OBS! NYA GRUNDREGLER, gällande fr.o.m 2009-01-01!

>>SKKs nya grundregler 
>>Kommentarer och förtydliganden – jättebra läsning!


SKK/FK nr 2 – 2008
Utdrag ur protokoll:
§ 51  Avtalsanslutna rasklubbar – raser utan klubbtillhörighet.
Rapporterade kontaktpersonerna från kontakter de haft med de klubbar för vilka de är kontaktpersoner.

Konferens med avtalsanslutna rasklubbar.
Konferensen kommer att genomföras söndagen den 9 november 2008. Förelåg programförslag som utarbetats av Alf Andersson och Gun Kristensson. Uppdrogs till Alf och Gun att ta kontakt med personer inom AK med förfrågan om ev närvaro.
Informerade sekreteraren att hon i början av september sänt ut en ”blänkare” till avtalsklubbarna. Vidare att konferenslokal har bokats på Scandic Upplands Väsby.
Uppdrogs till sekreteraren att så snart hela programmet färdigställts, sända ut ordinarie inbjudan till klubbarna.
Denna del av paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Svenska Prazsky Krysarik klubben.

Förelåg för FKs kännedom utdrag ur SKK/UKKs protokoll 2008-08-21, § 77 rörande 4 uppfödare av rasen som enl UKKs uppfattning uppträtt på ett mycket oseriöst sätt.
Informerade Alf Andersson om kontakter han haft med klubben och att han kommer att ha fortsatt kontakt när det finns behov.


SKK/UKK nr 4 – 2008
Utdrag ur protokoll:

§ 77 Uppfödarärenden
U38/08
Ärende där det i skrivelser till SKK har framförts att fyra uppfödare brutit mot SKKs regler.
UKK konstaterade, efter att ha tagit del av de inkomna handlingarna, att det sammantaget inte kan anses att uppfödarna agerat vare sig etiskt korrekt, kvalitetsmedvetet eller seriöst, men att det för två av uppfödarna i nuläget inte finns skäl som talar för en anmälan till SKKs disciplinnämnd.
UKK beslutade, beträffande de två andra uppfödarna, att överlämna ärendet till SKKs Disciplinnämnd för prövning.
Uppfödarna beläggs med hänvisningsstopp i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
Den aktuella rasklubben rekommenderas att ta kontakt med SKKs Föreningskommitté för ytterligare stöd.Prazskyn godkänd i Norge!

Som några av er säkert redan hört så har det godkänts en ”Tsjekkisk Rottehund” i NKK, och frågan var ju bland annat om det var PK som avsågs.
Så vi skickade ett email till NKK. Här följer frågorna från oss och svaren från NKK:

Om godkännandet:

Fråga: Är denna ras samma ras som Prazsky Krysarik?
Svar: Ja, Tsjekkisk rottehund = Prazsky Krysarik

Fråga: Betyder det att ni godkänt rasen nationellt på samma sätt som SKK godkänt rasen i Sverige?
Svar:Ja, rasen er godkjent i Norge

Fråga: Vad var det som fick NKK att godkänna rasen?
Svar: Etter flere henvendelser fra hundeeier som var interessert i rasen ble det besluttet i NKK å godkjenne den.

Fråga: Vilket datum togs beslutet?
Svar: Rasen ble godkjent i NKK juli 2008.

Fråga: Har ni översatt standarden?
Svar: Nei, vi bruker den Svenske standarden

Om registrering i NKK:

Fråga: Kan norskägda hundar registreras in i NKK om de har exportstamtavla?
Svar: Ja, er hundene i norsk eie og de har en exportstamtavle fra importens hjemland kan den omregistreres i NKK

Fråga: Finns det någon särskild blankett för registrering av importerad hund som skall användas vid registrering? Vilka handlingar utöver stamtavlan behövs för att registrera i NKK?
Svar: Ved omregistrering av hund fra utland må Exportpedigreet sendes inn til oss i original sammen med en eierbekreftelse hvis ikke eier er påført stamtavlen.

Fråga: Hur många Tsjekkiska rottehundar finns registrerade i NKK idag? Har ni något som motsvarar SKKs ”Hunddata” på nätet?
Fråga: Det er pr. d.d. ingen registrerte Tsjekkiske rottehunder i NKK. Vårt dataprogram for våre medlemmer heter DogWeb – se våre hjemmesiderwww.nkk.no for mer info.

Om utställningar för PK i Norge:

Fråga: Vilka utställningar kan rasen deltaga på och från vilket datum?
Svar: Den kan delta på alle utstillinger som har med ikke FCI godkjente raser.

Fråga: Är utländska utställare välkomna på utställningar i Norge med sina Prazsky’s?
Svar: Ja, alle er velkomne på våre utstillinger med denne rasen

Fråga: Hur vet man vilka utställningar som har med icke FCI-godkända raser?
Svar: Alle utstillingene arrangert av NKK og alle klubber der det står RUK = raser uten klubb i terminlisten

Grattis Norge, och grattis till oss i Sverige också som kan se fram emot ÄNNU fler utställningar att åka på!
Stort lycka till med inregistreringarna önskar vi alla norska SPKK-medlemmar (och ickemedlemmar också såklart).


SPKK äntligen anslutna till SKK!
På SKK/FKs möte den 5:e mars togs följande beslut:
Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK.
Förelåg förnyad begäran från Svenska Prazsky Krysarik Klubben om att få antas som avtalsansluten rasklubb.
Rapporterade Alf Andersson från kontakter han haft med representanter från klubben.
Beslöt FK ansluta Svenska Prazsky Krysarik Klubben som till SKK avtalsansluten rasklubb.
Beslöt FK vidare fastställa stadgarna samt godkänna förkortningen SPKK.”

Prazsky Krysarik på officiella utställningar!
Vår ras är välkommen till både [MyDog 2008] och [World Dog Show 2008]. Info kommer om övriga officiella utställningar 2008.

SPKK som SKK-ansluten rasklubb!
Med anledning av den förestundande anslutningen till SKK kommer vi att ha ett extrainsatt årsmöte den 15 dec 2007 för omröstning av SKK’s typstadgar. Omröstning om stadgarna sker även på det ordinarie årsmötet 2008, vilket vi hoppas kunna hålla under MyDog-mässan i januari.

Registrera din PK i SKK.
[Här] finns nu en liten guide för dig som vill registrera din importerade PK i SKK. (Det måste du göra för att kunna ställa den på officiella utställningar).

Utställningskommittén vill ha PK på officiella utställningar 2008!
I månadsbrevet för augusti kan följande läsas:
”Prazský krysarik
Utställningskommittén föreslår att rasen prazský krysarik ska få rätt att delta på utställning i Sverige från och med 2008.”
Vi tycker detta är fantastiskt roligt att höra, och skönt att se att SKK jobbar vidare med rasen!

Info om CMKU
Personalbyte på CMKU som rör inregistreringar gör att det kan dröja extra länge att få stamtavlorna.

PKGS ansökan om att bli rasklubb, utdrag ur FK’s protokoll:
”§ 76 Ansökan om att få bilda avtalsansluten rasklubb.
Förelåg ansökan från Prazsky Krysarik Group of Sweden om att få antas som avtalsansluten rasklubb. Till ansökan fanns fogat Mål och verksamhetsplan, schema över klubbens styrelse och organisation, medlemslista, ekonomisk rapport samt stadgar.
Uttalade FK att insända handlingar ger ett ambitiöst intryck, dock var stadgarna inte korrekta.
Beslöt FK att uppdra till Alf Andersson att kalla klubbens ordförande till ett möte för att lämna information om vad det innebär att fungera som avtalsansluten rasklubb samt att lämna stadgeförslag.
Ärendet bordlades i avvaktan på att detta möte genomförts.”
Styrelsen har nu haft detta möte med SKK’s representant. Att stadgarna inte är korrekta betyder att vi inte har SKK’s typstadgar. Dessa ska omarbetas och antas av årsmötet samt godkännas av SKK. Info om hur vi går vidare kommer inom kort.

Godkännandet av PK i Annexregistret
Utdrag ur SKK/AK’s protokoll:
”§ 39 Ansökan om registrering
Förelåg ansökan om registrering av prazsky krysarik (prague rotter), en dvärghund som är nationellt erkänd av den tjeckiska kennelklubben. Ansökan innehåller utförlig dokumentation i text och bild om rasen, dess historia och utveckling i Tjeckien. Vid AKs och UKKs gemensamma överläggning tidigare under dagen kunde konstateras att underlaget till ansökan är gediget och att det inte bör finnas något hinder för registrering.
Beslöt AK med hänvisning till föreliggande underlag och gemensamma bedömningar av AK och UKK att godkänna ansökan om att registrera rasen prazsky krysarik. Registreringen sker i annexregistret i enlighet med SKKs beslut (gällande från och med 2007-01-01) att ras, som är nationellt erkänd av kennelklubb inom FCI kan omregistreras i SKKs annexregister efter särskild prövning. ”
Här är hela protokollet:  http://www.skk.se/protokoll/ak/ak2007/ak1_07.htm
Vår ansökan: [ladda ner]
Stort tack till alla berörda som bidrog till vår utförliga ansökan!


SKK’s jobb med PK 2007
Det första som hände var att Standardkommittén fastställde rasstandard. De frågade CMKU formellt efter rasens standard, detta gick alltså ej genom SPKK (fd. PKGS), vilket är bra.
När standarden fastställts skickades bollen vidare till Domarkommittén som nu ska besluta vilka domare som ska få döma rasen. Viktigt här att det registrerats så många PK som möjligt i Annexregistret.
De som har sista sträckan i staffetten är nämligen Utställningskommitén, som när rasstandard är fastställd och officiell, samt domare utsedda och individer registrerade, kan ta kontakt med länsklubbarna och se vilka som vill ta med rasen på sina utställningar.
Detta är alltså något som verkar kunna ta ett tag, men vi vill understryka att det är jätteviktigt att alla som har stamtavla på sina hundar och är intresserade av utställning verkligen tar och reggar hundarna redan nu, då det knappast finns anledning för SKK att jobba med en ras som inte ens finns registrerad.

Annexregistret
UK (utställningskommittén) har sagt att de inte kan börja bestämma något om domare och utställningar inom SKK om vi inte reggar in hundarna i annexregistret (läs infon ovan). Vilket i och för sig är en självklarhet när man tänker efter.
Så skynda er att anmäla era hundar till annexregistret.
Blanketten som ska användas är den för >>Importerad hund, och registreringen kostar ca 500kr per hund (engångskostnad såklart), varav en större del är för hundens registrering och en del är för ägarregistreringen. Så för vissa av er blir det kanske lite billigare, om ni redan ägarregistrerat er hund i SKK. (Obs! Ägarregistrering i SKK är ej samma som reg. i SJV).
Blanketter, aktuella avgifter etc på www.skk.se
Fakta:
-För att SKK ska kunna arbeta vidare med rasen måste det registreras hundar i annexregistret.
-Hundar som ska användas i avel av SKK-reggad kennel måste vara registrerade i annexet.
-Importerade hundar som ska ställas på utställningar i Sverige av svensk ägare ska vara registrerade i SKK. Om hund inleasas från annat land ska detta tydligt framgå av avtal med hundens ägare, men gäller max ett år.
-Hundar som har stamtavla, men som ej ska användas i avel behöver inte registreras i annexet, men det är helt ok om man vill.
Viktig info: För att slippa komplettera i efterhand så skall ni utöver stamtavlan i original även skicka med en kopia på dispensbeslutet alt. kopia på rabiesvaccination+resultat samt en kopia på passet (det uppslaget där det är info om hunden).
bild:

SKK-medlem?
Jaha, är det nu dags att bli medlem i SKK, med PK i annexregistret etc?
Det är upp till var o en såklart, visst ser vi gärna att så många som möjligt blir medlemmar i SKK redan nu, men det är inget måste.
Vi vet ju t.ex inte om PK ska vara med på SDHK’s utställningar, och då räcker det med medlemskap i en SDHK-ansluten klubb för att få vara med. Och i dagsläget vet vi inte om SKK vill att PKGS blir en rasklubb ”under” SDHK. Även om man inte vill ta ut för mycket i förskott, så är ett medlemskap i SKK aldrig fel förstås!
Här finns mer info om medlemskap i SKK: http://www.skk.se/medlemskap/medlemskap.html
Direktlänk till ”bli medlem”: https://kennet.skk.se/anmalanSSL/anmalan_steg1.asp

Info om FCI-godkännande
En ras måste ha 8 separata blodslinjer som inte har någon som helst anknytning till varandra minst 3 generationer bakåt. I varje linje måste det finnas minst 6 tikar och 2 hanar (levande).
Enligt KPPPK finns idag (2007) inga separata linjer. En idé de har, är att linjerna så småningom separeras genom att olika länder har olika linjer. En geneolog skall ha hand om övervakningen av linjerna.
Den nya standarden är ”FCI-anpassad”. Dock är den aningen svårtolkad.