Information om patellaluxation

 

Allmän information:

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

Citat från Agria ”Det är en av hundens vanligaste ortopediska sjukdomar och förekommer allra mest hos småhundar.”

Patellaluxation är, likt höftledsdyspasi (HD), en egenskap med förmodat kvantitativ nedärvning vilket innebär egenskaper som kan uttryckas eller mätas i kvantiteter i en kontinuerlig skala, t.ex. storlek och vikt. Kvantitativa egenskaper beror ofta på en interaktion mellan flera gener och miljöfaktorer och vi vet i dagsläget inte vilka gener som ligger bakom.

Citat från Agria: ”Orsak till patellaluxation: Försvagning i strukturen kring knäskålen, exempelvis i leder, muskler och ligament samt utvecklingen av skelettets vinklar och form i hela bakbenet har stor betydelse för uppkomsten av patellaluxation. Sannolikheten är stor att patellaluxation är ärftligt.”

Patellaluxation är ett symptom och graden säger bara hur knäskålen beter sig. Det säger inget om hunden har någon smärta, hur eventuella patellaluxationen uppstått eller behov av eventuell operation.

Ingen vet exakt hur Patellaluxation uppkommer även om man ser större risk hos hundar med bla dålig benställning. Det kan vara grunda knäskålar, slappa senor mm. Dock har man sett att en viss ärftlighet finns men även att miljö/foder osv kan påverka.

Patellaluxation kan även ses i högre grad hos populationer med hög inavelsgrad, och därför kan man i raser med hög inavelsgrad och liten avelsbas inte utesluta avel på individer med Patellaluxation.

Det ger inte heller önskad effekt eftersom arvsgången är mycket osäker; kombinationer 0/0 X 0/0 kan ge valpar med Patellaluxation, kombinationer mellan 2 individer med Patellaluxation kan ge valpar med 0/0.

Rekommendation är att raser där Patellaluxation förekommer uppmuntrar alla ägare att testa så att statistiken inte baseras enbart på hundar med symptom eller hundar för avel.

Citat SKK: ”Det är viktigt att skilja på klinisk påverkan för den enskilda individen och hundens lämplighet i avel.”

Citat SKK: ”SKKs generella rekommendation är att endast hundar med normala knäleder ska gå i avel och en hund med kliniska symptom av patellaluxation är aldrig lämplig i avel, oavsett grad vid undersökning.”
Därav skall hundar som genomgått operation för åkomman inte gå i avel.

 

Patella bild

 

Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0–3 baserat på vilken lätthet luxering sker:

  • Grad 0 = Normal (UA)
  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

För att undersökningsresultatet skall registreras på hunddata krävs att:

  • hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället
  • undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar
  • undersökningen utförs på SKKs patellaintyg

Vad kan jag göra om min hund konstateras ha patellaluxation?

Det är viktigt att hålla din hund i god kondition och välmusklad, genom att göra detta kan du minska att belasta knäna och förvärra problemet.


Inom rasen:

Prazsky Krysarik har inget hälsoprogram i SKK men SPKKs rekommendationer är: ”Avelsdjur bör före första parning undersökas för patellaluxation av veterinär med specialistkompetens. SPKK rekommenderar att hundarna bör vara undersökta beträffande patellaluxation för att möjliggöra uppföljning av dess utveckling, via SKK:s statistik”

Det har visat sig genom åren, en trend, att avla på icke patella testade individer i kombination med varandra eller ihop med en testad partner och enligt statistik är det mellan 28-45%/år (se bild). SPKK önskar att få denna trenden att minska genom att avelsdjur testas innan avel. Denna trend ger även en ökad risk att individer med patellaluxation i högre grad används i avel utan att ägaren är medveten om detta samt att kartläggning på eventuellt problem blir omöjlig att åstadkomma. SPKK ser även trenden att färre ägare patella testar sina egna hundar vilket även detta leder till en omöjlig kartläggning inom rasen.

Statistik avels kombinationer för de senaste 10åren:

Statistik avels kombinationer för de senaste 10åren

 

Följande står i Prazsky Krysarik RAS dokument:

”Ett av rasens större hälsoproblem är patellaluxation.

Under åren 2017 och 2021 föddes 389 Pražský krysařik, av dessa är totalt 84 hundar undersökta. Detta motsvarar ca 22 % av antalet registrerade hundar under samma period. Av dessa 84 undersökta Pražský krysařik var 62 (ca 74 %) utan anmärkning och resterande med resultat av varierande grad.

Försäkringsbolagens statistik visar att patellaluxation och smärtor i knäleden är ett av de mer förekommande sjukdomstillstånden vilket även stämmer överens med resultatet från hälsoenkäten 2016.

Mål:

  • Att minska antalet hundar med patellaluxation

Strategi:
• Att informera uppfödarna om problemet med patellaluxation för att så få hundar som möjligt med patellaluxation går i avel. Detta utan att utarma mångfalden
• Avelsdjur bör före första parning undersökas för patellaluxation av veterinär med specialistkompetens. SPKK rekommenderar att hundarna bör vara undersökta beträffande patellaluxation för att möjliggöra uppföljning av dess utveckling, via SKK:s statistik
• Hunden ska vara lägst 12 månader vid undersökningstillfället. Tik bör ej undersökas i samband med löp
• Avla med försiktighet på hundar med patellaluxation
• Hund med kliniska symptom bör undvikas i avel
• Att varje uppfödare informerar och uppmuntrar sina valpköpare till att göra patellatest på sina hundar för att kunna utvärdera och utveckla avelsarbetet”

Statisk från SPKKs hälsoenkät 2016 samt 2023 samt SKK avelsdata:


Hälsoenkät 2023:
Totalt inkomna resultat 66st till hälsoenkäten.
74% – Grad 0
17% – Grad 1
9% – Grad 2

Registrerade Prazsky Krysarik 2016-2023:
Totalt registrerade individer mellan 2016-2023 var 659st.
Testade för patella under denna tiden var:
21% – 141st Grad 0
Under 1% – 1 st med patella lateralt grad 3
4% – 28st patella medialt grad 1
3% – 22st patella medialt grad 2
Under 1% – 2st patella medialt grad 3
71% – 465 otestade

Hälsoenkät 2016:
Totalt inkomna resultat 48st till hälsoenkäten.
Grad 0 – 85%
Grad 1 – 6%
Grad 2 – 8%

Registrerade Prazsky Krysarik 2008-2015:
Totalt registrerade individer mellan 2008-2015 var 808st.
Testade för patella under denna tiden var:
19% – 156st Grad 0
Under 1% – 1st patella lateralt grad 1
3% – 22st patella medialt Grad 1
3% – 23st patella medialt grad 2
75% – 606 otestade

 

Varför ska man då patella testa sin Prazsky Krysarik?

* Ett test visar om din hund har Patellaluxation, oavsett bakomliggande orsak, vilket kan hjälpa dig som ägare att få information vad graden innebär för just din hund.
* För kartläggning om ärftlighet inom rasen
* Innan avel för att endast använda hundar som kliniskt sett bör användas i aveln, detta betyder inte endast 0/0 individer utan man måste även se om individen förövrigt har några symptom.

 

Prazsky Krysarik patella statistik för de senaste 10 åren:

Prazsky Krysarik patella statistik för de senaste 10 åren

 

För den som önskar läsa mer om patellaluxation så har SLU gjort en studie 2017 i ämnet:
Microsoft Word – Etiology of patellar luxation.docx (slu.se)

 

Andra rasklubbar informerar om patellaluxation:
Patella – SRTK
Patellaluxation – Chihuahuacirkeln
patellaluxation.pdf (papillonringen.se)

 

Källor:

https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/patellaluxation/

https://www.agria.se/fraga-veterinaren/hund/leder-muskler-och-skelett/patellaluxation/patellaluxation-hos-hund/