Hälsoprogram nivå 2 för patellaluxation på rasen Prazsky Krysarik börjar gälla från 1 januari 2025.

 

Styrelsen för SPKK, Svenska Prazsky Krysarik Klubben, önskar delge följande information.

Historik

  1. Proposition lades fram från styrelsen på Årsmötet 2024 gällande ansökan om hälsoprogram nivå 2 för känd patellastatus innan parning. Årsmötet beslutade att bifalla propositionen.
  2. Ansökan görs därefter av SPKK till SDHK den 14.04.2024. SDHK godkände ansökan och skickade vidare den till SKKs Avelskommite (SKK/AK) för eventuellt godkännande.
  3. Den 22.05.2024 har SKK/AK möte där frågan tas upp, §58 Hälsoprogram Ansökan om hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos Prazsky Krysarik förklarades omedelbart justerad av SKK/AK (SKK/AK protokoll nr 3–2024).
  4. Den 12.06.2024 tas detta upp på SKK Centralstyrelsen (SKK/CS) möte. SKK/AKs beslut om hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos Prazsky Krysarik fastställdes då av SKK/CS (se utdrag ur SKK/CS protokoll nr 3-2024, §85 Avelskommittén, AK).

Detta innebär hälsoprogrammet för all avel på Prazsky Krysarik

Från och med den 01.01.2025 skall alla Prazsky Krysarik, tikar som hanar, vara officiellt knäledsundersökta innan parning. Undersökningen måste vara utförd av en specialist på hundens sjukdomar och en särskild blankett måste fyllas i för att undersökningen ska vara giltig.

Patellaluxation konstateras genom palpation av knäled och graderas på en skala från 0-3 baserat på med vilken lätthet luxering sker. Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få undersökningen utförd och registrerad. För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:
* Hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället.
* Undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
* Undersökningen dokumenteras med SKKs patellaintyg.
* För Prazsky Krysarik gäller, fr.o.m den 01.01.2025, registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som, före parning, ej har officiellt intyg om patellastatus vid lägst 12 månaders ålder.

.

Följdfrågor

SPKK ställde några följdfrågor till SKK för att kunna gå ut till alla ägare av rasen med korrekt information om vad hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos Prazsky Krysarik innebär:

  1. Vi läste informationen om att SKKs generella rekommendationer är att endast hundar med patella status 0/0 skall användas i avel, men att i vissa raser tillåts även grad 1. Betyder detta att rasklubben ska använda dessa rekommendationer? Vad sker om en hund med grad 2 går i avel? Eller om en kombination görs med två individer av grad 1?

Svar från SKK: Regler och avelsrekommendationer gällande patella är desamma oavsett nivå 1 eller 2 på hälsoprogram, så det blir inte hårdare regler från SKKs sida för att hälsoprogrammet gått från nivå 1 till 2. Grunden i alla rekommendationer är att vi ska använda friska djur i avel och aldrig låta para hundar med det som kallas ”kliniska symptom”, där kliniska symptom betyder att hunden är påverkad av tillståndet/sjukdomen i fråga. En patella som kan luxera spontant och förbli luxerad (grad 2) får nog anses ha kliniska symptom och vi kan inte motivera en avelsplanering som leder till ökad risk för sjukdom/smärta hos avkommorna med att det begränsar förlusten av genetisk variation i rasen. Där får vi i stället hitta andra vägar och verktyg att komma tillrätta med den genetiska variationen.

2.Om en otestad tik blir parad någonstans mellan 23.10.2024 till 31.12.2024, men valparna föds efter 01.01.2025, vad sker då? Är det endast parningar som sker efter 01.01.2025 som har kravet på test för patella luxation?

Svar från SKK: Beslutet innebär att officiell patellastatus ska finnas på föräldradjuren för parningar som är gjorda från och med 2025-01-01. Om en hund har parats innan dess gäller alltså nuvarande regelverk, nivå 1.

3.Vad gäller om man parar utomlands? Skall en kopia på patella-intyget skickas med vid registrering då, eller är utländska hundar ställda utanför kravet? Och vad gäller för spermaimport och patella-intyg?

Svar från SKK: Även utländska avelsdjur omfattas av hälsoprogrammet och behöver intyg på att hunden har officiell patellastatus. En kopia av intyget skickas till SKKs avdelning för uppfödarservice i samband med valpregistreringen.

 

SPKKs avelsrekommendationer, RAS-dokument samt text om patella luxation på hemsidan kommer att revideras inom kort.

 

SPKK rekommenderar att alla individer av rasen, oavsett om de är tänkta för avel eller ej, undersöks för patellaluxation vid minst 12 månaders ålder. Detta för att kunna få en bättre kartläggning och statistik inom rasen samt att minska spridningen av hälsoproblemet.

 

Mer information om patella luxation:

SPKKs hemsida: https://spkk.se/patella/

SKKs hemsida med information om patella luxation: https://www.skk.se/en/uppfodning/halsa/leder/patellaluxation/

SKKs hemsida gällande hälsoprogam: https://www.skk.se/uppfodning/avel-inom-skk/halsoprogram/

 

§58 Hälsoprogram c) Ansökan om hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos prazsky krysarik 1
§58 Hälsoprogram c) Ansökan om hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos prazsky krysarik 2
§ 85h Avelskommitten_Protokollsutdrag AK § 58 c_2024, Hälsoprogram, Ansökan om hälsoprogram (nivå 2) för patellaluxation hos prazsky krysarik