BPH – VILKEN PERSONLIGHET HAR DIN HUND?

 

Alla våra hundar är olika – de har sin alldeles egen personlighet. Oavsett vilken ras du äger är du välkommen med din hund till SKKs mentalbeskrivning BPH – Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund – där du kan lära dig mer om vilka egenskaper och beteenden som är typiska för just din hund.

Mentalbeskrivningar innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

Från SKK: ”Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!”

BPH är valfritt, det kan användas i en uppfödares avelsarbete men kan även ge mycket bra information för en ägare till en hund.

Vad BPH kan ge oss:

För hundägaren:
* Välja rätt ras
* Förstå sin hund

För uppfödare:
* Avelsmål
* Avelsurval
* Avelsutvärdering

För special-/rasklubb:
* Populationsöversikt
* Verktyg i samhällsdebatt
* Djurskydd, trygga hundar mår bra

BPH är en beskrivning – inte ett prov eller ett test. Det betyder att en hund inte värderas som godkänd eller icke godkänd vilket är viktigt att känna till. I SKKs Avelsdata noteras att beskrivningen är genomförd och resultatet redovisas i ett spindeldiagram som gör det möjligt att jämföra en individ med övriga beskrivna hundar i rasen.

I många raser är mentalbeskrivningar fortfarande något nytt. Ett första steg är att du som hundägare/uppfödare deltar på BPH med din hund/dina hundar. Det leder till större kännedom om hur individer i rasen reagerar i olika situationer. Så småningom ger den kunskapen en uppfattning om kvaliteter som man vill värna om inom rasen, kanske även om detaljer som behöver förändras en smula överlag. När 200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett diskussionsunderlag som skickas till klubben.

BPH – Prazsky Krysarik:
BPH gör vi för att vi vill veta mer – och varje hund som deltar är viktig!
Till dagens datum, den 2 november 2023, så är det totalt 35 hundar som har genomfört BPH, fördelat på 15 hanar och 20 tikar, varav ett BPH som var avbrutet av ägaren. Av dessa 35 hundar är det 27 svenskfödda individer, fördelat på 12 hanar och 15 tikar, varav 1 där föraren avstod skott.
SPKK önskar ju självklart att vi ska försöka att nå det första målet inom BPH som är en 200-analys, vi har en bra bit kvar dit men vi hoppas att rasklubben och uppfödare skall kunna motivera PK-ägare i hela landet att genomföra BPH.

Det är viktigt att ha kännedom om vår ras mentalitet, som finns beskriven både i rasstandarden samt dokumentet RAS (Rasspecifik Avelsstrategi).

I vår rasstandard står följande:
”Pražský krysařík är mild, vänlig och nyfiken. Den är mycket kvick i vändningarna och rör sig väl och stadigt. Mot familjen är den mycket vänskaplig och tillgiven. Mot främmande människor är den något avvaktande. Den är uppskattad för sin naturliga elegans och karaktär.”
Samt att användningsområdet är sällskapshund.

I vår RAS står följande:
”Rasen skall enligt standarden vara reserverad och misstrogen gentemot främlingar.  Reserverad får inte övertolkas som vare sig rädsla eller aggression då detta är egenskaper som inte är förenliga med en hund som ska kunna fungera i ett modernt samhälle. Rasen skall främst ses som en aktiv sällskapshund, men med egenskaper kvar från sin tid som råttjägare.”

Detta ger oss information om hur man tror att rasen/individen kanske kommer att uppföra sig på ett BPH. T.ex ett mindre engagemang i den sociala delen med främmande människa kanske inte är något konstigt för just vår ras, där även leken med främmande person kanske inte heller blir så stor.

Prazsky krysarik är ju från grunden en råttjägare men idag är den endast en sällskapshund. Dock kan lek betyda jaktegenskaper/intresse på ett BPH, och detta kan vara något som en uppfödare/ägare önskar medans andra inte.

Film på en prazsky krysarik-tik som genomför ett BPH: https://youtu.be/NeM6Z3UGx64?si=bjZRopy-WLobD4nu

Det går inte att göra fel på ett BPH, det beskriver endast din hunds personlighet.

Tänk på att rädslor/kvarstående rädslor eller överdriven aggression aldrig är önskvärt hos våra avelsdjur.

Enligt en del av SKKs grundregel 2:2: ”Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel”

SKKs Avelspolicy säger: ”Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.”

SKKs Stadgar: ”Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.”

Enligt svensk lag, mentalitet: ”Du får inte använda hundar i avel om de är överdrivet rädda eller aggressiva”

Ovanstående gäller såklart oavsett om hunden deltagit på BPH eller inte.

Man skall veta att mentala egenskaper påverkas av både arv och miljö. Det är därför viktigt att titta på hela kullen/halvsyskon/föräldrar om möjlighet finns, när man tänkt använda BPH som en avelsutvärdering samt vid val av avelspartner.

Har du inte gjort BPH med din hund än? Passa då på att anmäla dig och bli en del av statistiken för mentaliteten hos just prazsky krysarik.
Du kan även hjälpa till, oavsett om du gjort eller inte gjort BPH (och/eller MH) på din hund, genom att fylla i Enkät om hundens beteende hos SKK: Enkät om hundens vardagsbeteende | Svenska Kennelklubben (skk.se)
”Enkäten är en del i utvärderingen av BPH, och görs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vår målsättning är att alla hundar som genomför BPH också beskrivs i enkäten, och det helst innan de går BPH-banan. Får du denna information efter att hunden genomfört BPH är vi ändå mycket tacksamma för att du tar dig tid att besvara frågorna. Lyckas vi med målsättningen, och får in många enkätsvar, kommer vi att lära oss mer om vad BPH säger om hundens typiska beteende. Det kommer att vara till stor nytta, inte minst för uppfödare och rasklubbar.”

Även under 2024 så ger SDHK bidrag på 200kr, för genomfört BPH på de raser som ligger i specialklubben, och du ansöker om bidraget hos SPKK efter genomfört BPH. Mer information kring bidraget finner du här: BPH – sdhk.se

BPH-banor finns på ett flertal platser runt om i landet från norr till söder. Beskrivningen är kvalitetssäkrad och samtliga funktionärer utbildade inom SKK-organisationen.
Du kan finna var du kan anmäla din hund till ett BPH här: Här kan du anmäla till BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Mer om BPHs moment: Momenten i Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)

För mer ingående information läs gärna SKKs BPH-broschyr: BPH – informationsbroschyr | Svenska Kennelklubben (skk.se)

FILMER OM BPH:

Filmen om BPH från 17 feb. 2015 – SKK play:
Filmen om BPH – YouTube

Föreläsning/video från 14 jan. 2021– I huvudet på en hund – avel för mentalitet och funktion – SKK play:
I huvudet på en hund – avel för mentalitet och funktion – YouTube

Personlighet hos hund – BPH 10 år från 13 okt. 2022 – SKK play:
Personlighet hos hund – BPH 10 år – YouTube

Källor:

Videofilmerna samt länkarna i texten ovan.

SKK Avelsdata

Så sköter du din hund – Jordbruksverket.se

rasstandard-prazsky-krysarik-fci-363.pdf

RAS-prazsky-krysarik.pdf

SKKs avelspolicy | Svenska Kennelklubben

Stadgar för Svenska Kennelklubben samt länsklubb och lokal kennelklubb (skk.se)

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)