Genetisk flaskhals

När man talar om flaskhals ur en genetisk synvinkel så har det inte speciellt mycket med goda drycker eller deras förpakningar att göra. En genetisk flaskhals är snarare tänkt att förklara den effekt som många arter och populationer råkat ut för när de råkat ut för en dramatisk förändring av populationen som gjort att en stor andel individer dött ut…

Matadoravel

Med matadoravel så menas en för populationen ensidig avel på ett eller flera avelsdjur som ger en genetisk dominans av dessa djurs gener i den totala populationen och slutligen förlusten av genetisk variation. Matadoravel är numera en välkänd orsak till att sjukdomar och ärftliga fel har fått stor spriddning imom vissa populationer. Både hanar och tikar kan vara matadorer, om djuret är matadoravlat beror på hur stor populationen är…

Myten om linjeavel

Ibland när man pratar avel så hör man begreppet linjeavel. Vad man menar med det verkar dock skifta väldigt mellan olika användare av begreppet. Faktum är att linjeavel inte är ett erkänt begrepp inom det genetiska ämnet. Vad betyder då linjeavel, med linjeavel så menar man generellt avel på djur som är besläktade, men inte på nära håll…

De motstridiga avelsmålen

Många uppfödare talar om att de vill få fram mer rastypiska hundar samt avla på ett sådant sätt att det bevarar den genetiska avelsbasen i rasen. I flera olika rasers rasspecifika avelsstrategier sk RAS så står det också att man skall jobba för att bevara eller till och med öka den genetiska variationen inom rasen…

Grundläggande genetik

Genetik är ett spännande ämne om än ett ämne som många finner svårt. Det är dock något som bör påverka våran uppfödning och val av avelsdjur. Genetik är grundläggande för förståelsen av hur ärftlighet av alltifrån defekter och sjukdomar till pälsfärg går till. Denna text är på intet sätt menad att vara någon djupdykning i ämnet eller…