Ny specialklubb med höga ambitioner.

Om SDHK skall vara en väl fungerande specialklubb med bra verksamhet måste en av grundförutsättningarna vara en mycket stabil ekonomi. Därför krävs det att det skall vara en väl anpassad del av den gemensamma medlemsavgiften som rasklubbarna skall betala till SDHK. Efter gemensamma diskussioner enades vi om att avgiften skall vara 30kr./medlem och 10 kr./familjemedlem. Att det var ett mycket kvalificerat beslut bekräftas av att det är samma avgift 15 år senare. Vidare skulle den ekonomiska delen från SSDs delning bilda grunden till en domarkonferensfond. Även om det finns många osäkra ekonomiska förväntningar när en ny specialklubb bildas var styrelsen enig om att ha den höga ambitionen att ett års verksamhet skall vara finansierad i balansrapporten vid 10-årsjubiléet. Målet uppnåddes under jubileumsåret.

En mycket viktig ambition inom SDHK är att värna den demokratiska beslutsprocessen. Det var därför viktigt att från start ha klara uppgifter om vilka medlemsintervall som gäller för rasklubbarnas representation till SDHKs fullmäktige. Mot bakgrund av att vi har ett spann från största rasklubb med ca 1800 medlemmar till minsta rasklubb med ca 40 medlemmar har vi en väl fungerande representation från rasklubbarna. Det är inte lika enkelt med den demokratiska beslutsprocessen i mindre rasklubbar med rikstäckning. Här var SDHK första specialklubb att föra diskussioner med SKK/FK om möjligheten att utnyttja tekniken och hålla årsmöte via telefon. Diskussionerna ledde till att vår rasklubb PhalèneSällskapet fick möjlighet att vara pilotprojekt och genomföra telefonårsmöte. Efter två genomförda årsmöten med många deltagande medlemmar kan vi konstatera att telefonårsmöten är en mycket bra form för nummerärt små rasklubbar. Det är nu möjligt för alla nummerärt små rasklubbar att hos sin specialklubb ansöka om att få hålla telefonårsmöte.

SDHK har som specialklubb det kynologiska ansvaret för tillhörande 21 raser. Det ställer i sin tur krav på att styrelsen, som är ansvarig för avelsfrågor, behöver kvalificerad hjälp med detta arbete. Det var därför naturligt att omgående tillsätta en avelskommitté, som på eget initiativ döptes till Arken. Kommittén kom ganska snabbt till klarhet om att det behövdes mycket resurser för att följa utvecklingen såväl inom som utom landet för våra raser. Efter ingående diskussioner enades vi om att SDHK skulle motionera till Kennelfullmäktige om att en central avelskonsulent skulle tillsättas på SKKs kansli. KF beslutade enligt vårt förslag vilket idag innebär att det finns en avdelning på SKKs kansli som arbetar med avelsfrågor. Vilket i sin tur innebär att Arken och anslutna rasklubbar kan få råd och stöd i sitt arbete med avelsfrågor.

För att SDHK och anslutna rasklubbar skall fungera behöver alla förtroendevalda och funktionärer fortbildning. Men den möjligheten begränsas starkt i framförallt mindre rasklubbar beroende på ekonomiska förutsättningar. Vi kunde då konstatera att detta innebär bl.a. att dessa rasklubbar inte kan delta i avelskonferenser. SDHKs styrelse beslutade med anledning av detta att motionera till Kennelfullmäktige om att nummerärt små rasklubbar, max 150 medlemmar, skall få lägre avgifter för deltagande i kurser och konferenser. KF beslutade enligt vårt förslag vilket innebär att nummerärt små klubbar nu har fått bättre möjligheter att delta i kurser och konferenser.

SDHKs administration bygger på ideellt arbete vilket innebär att en tung börda landar på sekreteraren. Efter några års verksamhet kunde jag och sekreteraren konstatera att det inte är rimligt att i längden kräva denna ideella arbetsinsats. Vi kunde konstatera att det bl.a. för att kopiera och skicka ut informationen från SKK kräver många timmars arbete. Det var naturligt att i detta läge vänd oss till SKK och frågade om vi kunde få den så kallade ”veckopåsen” med information som e-post. Vi och SKK enades om att SDHK skulle få vara pilotprojekt under ett år och få huvuddelen av SKKs information som e-post. Detta underlättade för sekreteraren som nu kunde vidarebefordra informationen till rasklubbarna som e-post. Utvärderingen av projektet var mycket positivt vilket innebär att alla SKK klubbar idag får ”veckopåsen” som e-post.

Självklart kommer inte allt att fungera enligt planerna. Ett exempel på detta var när KCA King Charles Alliansen på sitt årsmöte beslutade att förklara rasklubben vilande. Vilket innebar att SDHK fick förvalta material och ekonomiska tillgångar och återta det delegerade rasansvaret. Efter en tid visade det sig att det var några få eldsjälar som önskade få starta upp rasklubben igen. Ovetande om detta hade styrelsen diskuterat möjligheten att bilda allianser mellan rasklubbar med SKK/FK. Diskussionen ledde till att vi som första specialklubb skulle få möjligheten att tillämpa detta. Vi kunde på så sätt underlätta för eldsjälarna att starta upp rasklubben genom att bilda en Allians med PhalèneSällskapet. Under första verksamhetsåret kunde allianssamarbetet upplösas genom att KCA var en verksam rasklubb igen. Rasklubben fungerar väl och har bytt namn till Svenska King Charles Spaniel Klubben. SKCSK.

Den senaste rasen som tillförts SDHK-familjen är Prazky Krysarik, som inte är FCI godkänd. Rasen har utställningsrätt vilket innebär att vi förhoppningsvis få se rasen representerad på kommande SDHKs utställningar.

SDHK kan som en del i sitt 15-års jubileumsfirande konstatera att dom höga ambitionerna bidragit till konstruktiv utveckling för SKK-organisationen i allmänhet och för SDHK och anslutna rasklubbar i synnerhet. Låt oss med gemensamma krafter fortsätta på den inslagna vägen.

Per-Inge

Ordf.